Pozivamo Vas na Umetnost na papiru


We invite you on Art on paper

Petar Sibinović  Marko Stajić  Nikola Radosavljević  Marijana Oro  Saša Marijanović  Andrej Konopek
Branka Đurašković Jovanović  Vladimir Lalić  Veljko Valjarević  Zoran Velimanović
 Đerđi Ačaji  Damijan Kovačević  Tijana Kojić  Andrej Vasiljević  Ivan Milenković  Vojislav Radovanović 
Mate Đorđević  Danka Dimitrijević  Jelena Vićentić  Jovanka Stanojević  Katarina Tretin Zečević 
Koštana Đurić  Anđela Mujčić  Slavica Teofilović  Slavko Krunić
Ivana Milev  Natalija Miladinović  Gala Čaki  Petar Mošić  Kristina Pirković


У тренутку сусрета уметника и папира, виђење света, концепта, размишљања, намера, емоција, имагинација и фантазија поприма визуелну форму, у којој  уметник као појединац  поставља бројна питања и позива посматрача на уживање, размишљање или проучавање насталог дела.  Спајујући изразе и поетике и бележењем ликовних савремених трагова у тренутку настајања и  смештањем у простор у коме се реч на папиру баштини и пружа свим генерациајама, усмерена на нова сазања, карактерише специфичност  изложбе Уметност на папиру током које се спајају време и простор.
             Кренувши од чињенице да није иста улога онога ко ствара и онога ко конзумира нечије стваралаштво или га проучава, ова изложба тежи разумевању уметности и питањима да ли је уметност сазнање, уживање, страст, интелектуална или емотивна играрија или пуко умеће? У том контексту тежње и тражења одговора изложени радови позивају на кључну улогу стваралачког одговора уметника који имају изразиту способност стварања ликовних целина у са-времену и са-простору, а папир им пружа интелектуалну и емотивну непосредност. Изложба „Уметност на папиру“ позива сваког појединца на јединствен доживљај уметности у настајању.
                                                                                                    

 Биљана Јотић, историчар уметности


In the moment of encounter of the artist and paper, the perception of the world, concept, thinking, intention, emotion, imagination and fantasy take a visual form in which artist as an individual ask numerous questions and invites an observer to enjoy, think or examines the art piece that was created. By connecting the expression of poetics and placing them in the space in which a word on paper is preserved and offered to all generations, directed towards new knowledge, characterizes the specificity of Art on paper exhibition during which time and space become one.
The fact that the role of the one who creates and one who consumes someones creation or studies it is not the same is the starting point and this exhibition gravitates towards understanding art and questions whether art is the knowledge, enjoyment, passion, intellectual and emotional game or pure skill? In that connects of searching the answer presented artwork invite to a key role of creative responds of artists who have an avid ability of creation art unity in time and space and paper offers intellectual and emotional. directness. Exhibition ''Art on paper'' invites each individual to experience art in its process of creation.


Biljana Jotić, art historian 

Нема коментара