Pozivamo Vas na otvaranje izložbe ''Mediala: nekad i sad''

We invite you to the opening of ''Mediala: then and now'' exhibition У уторак, 16. маја у просторијама галерије РТС-а биће свечано отворена изложба под називом МЕДИАЛА: НЕКАД И САД,  утицаји које је Медила оставила на савремено ликовно стваралаштво, ауторки Биљане Јотић и Маје Живановић.
Поставка настоји да позове на генерацијску комуникацију и континуитет у страваралаштву, подстакнут утицајима групе Медиала, покретачке и оригиналне снаге. Поред  зрелих радова препознатљивих и упечатљивих аутора, чланова групе Медиала који су својим делима оставили неизбрисив траг у културном наслеђу на овој изложби биће представљени радови уметника савременика у чијим је делима препознатљиво ликовно наслеђе медиалног духа  метафизике, ванвременског и јединствене фантастике.  Јединственост простора  у коме ће се изложба реализовати подстакла је ауторке пројекта да уврсте видео радове на којима су разговори са члановима групе Медила, вредно архивирани, а све у циљу позива на приближавање комуникације млађим генерацијама којима је овај начин сабирања информација ближи. Визуелним и видео садржајем изложба циљано позива млађе ликовне и друге генерације да се упознају са овим делом културног наслеђа.
Обимном изложбом  обједињени  су радови самог језгра једног од најаутентичнијих уметничких покрета на овим просторима, уметничке групе "Медиала", коју су чинили Леонид Шејка, Оља Ивaњицки, Милован Видак, Миро Главуртић, Синиша Вуковић, Милић од Мачве, Светозар Самуровић, Коста Брадић, Миодраг Дадо Ђурић, Љубомир Љуба Поповић, Урош Тошковић и Милан Поповић, али и појединачна дела из опуса одабраних савремених ликовних уметника: Михајла Ђоковића Тикала, Жељка Тоншића, Жељка Ђуровића,  Драгослава Живковића, Зорана Велимановића, Владимира Дуњића, Милана Туцовића, Предрага Пеђе Милошевића, Катарине Зарић, Саше Марјановића, Вука Рачића, Славка Крунића, Марка Тубића, Дамјана Ковачевића, Немање Мата Ђорђевића, Кристине Пирковић, Владимира Лалића, Ђерђи Ачаји, Луке Радојевића, Војислава Радовановића и Тијане Којић - уз напомену да утицаји "Медиале" могу да се препознају не само код ових, селектованих савремених уметника, већ и код низа других, који због ограничености простора нису могли  да буду заступљени на овој поставци. Израз сваког од ових савремених стваралаца понаособ произилази из чињенице да померање граница актуелног стваралаштва има своје упориште у "Медиали".
Старе вредности, а нове визуелности - тако би могла да се назове тематска целина на поставци. ПОред афирмисаних савремених ликовних уметника представиће се и младе генерације  које тек долазе, а које стасавају истражујући и стварајући аутентичне рукописе, сопствене митологије, а чија је основа медиално сликарство. Представљена ликовна дела разликују се по одабиру тема, техникама, форматима и колориту, а оно што је заједнички именитељ је континуитет ликовних идеја које су заступали оснивачи Медиале, дивљење према старим мајсторима историје уметности,  али и утицајима Модерне. Њихово сликарство је једна велика мистична, односно имагинарна лавиринтска авантура у којој  је све могуће - све је метавременско. Они су сликари оног универзалног, вечног - с јасном визијом шта желе да постигну и са израженим смислом  за светлост и боје.

Биљана Јотић и Маја Живановић


This Tuesday, 16th of May, in gallery space of Radio television of Serbia, exhibition titled MEDIALA: THEN AND NOW, impacts that Mediala left on contemporary art, created by Biljana Jotic and Maja Zivanovic, will be officially opened. 
Extensive exhibition unifies the works of the main core of one of the most authentic art movements in this geographic area, art group ''Mediala'', which included Leonid Sejka, Olja Ivanjicki, Milovan Vidak, Miro Glavurtic, Sinisa Vukovic, Milic od Macve, Svetozar Samurovic, Kosta Bradic, Miodrag Dado Djurić, Ljubomir Ljuba Popovic, Uros Toskovic and Milan Popovic, as well as individual works from the opus of selected contemporary artists: Mihajlo Đokovic Tikalo, Zeljko Tonsic, Zeljko Djurovic, Dragoslav Zivkovic, Zoran Velimanovic, Vladimir Dunjic, Milan Tucovic, Predrag Pedja Milosevic, Katarina Zaric, SasaMarjanovic, Vuk Racic, Slavko Krunic, Marko Tubic, Damjan Kovacevic, Nemanja Mate Djordjevic, Kristina Pirkovic, Vladimir Lalic, Djerdji Acaji, Luka Radojevic, Vojislav Radovanovic and Tijana Kojic, with a note that influences of ''Mediala'' can be recognized in the works of many other artists, not only with these selected contemporary artists, but because of limited gallery space they couldn't all be included in the exhibition. 

Biljana Jotic and Maja Zivanovic

Нема коментара