Podsetimo se na grafiku i njene tehnike

     Reminder on graphic art and its techniques
Grafika je rad koji nastaje ručnim, mehaničkim i hemijskim procesima prenošenja otiska sa matrice na papir.

Drvorez – grafička tehnika visoke štampe kome kao matrica služi drvo na kome se izdubljuje željena kompozicija, a bojom se premazuju izbočenja. Evropski drvorez bliži je crtežu, a  japanski slici
Linorez – grafička tehnnika visoke štampe kome kao matrica služi ploča linoleuma, a bojom se premazuju izbočenja. Krka tehnika i teže je praviti veći broj otisaka.
Bakrorez – grafička tehnika duboke štampe kome kao matrica služi cinkova ili bakarna ploča na kojoj se iglom urezje crtež, a udubljenja se ispunjavaju bojom. Karakteriše ga linearna čistota i reljefnost
Bakropis – hemijska grafička tehnika duboke štampe, na bakarnoj očišćenoj i matiranoj ploči nanosi se bitumeska presvlaka koja je otporna na dejstvo kiseline, na kojoj se tankom iglom gravira crtež, stavlja se u rastvor azotne kiseline, posle nekog vremena skida se zaštitni sloj, opere ploča koja je spremna za duboku štampu
Litografija – grafička tehnika ravne štampe sa kamene ploče na koju se nanosi crtež, ploča se nagriza gumiarabikom i azotnom kiselinom, a štampa se zasniva na principu adhezije između masnoće i boje.
Akvatinta – gtafička tehnnika duboke štampe kojoj kao matrica služi metalna ploča, ispolirana preko koje se nanosi prah smole (asfalt i kolofonijum), podvrgava se topljenju, potom izlaže delovima kiseline. Pruža bogatu tosku gradaciju
Mecotinta – grafička tehnika duboke štampe, matrica se izrađuje mehaničkim putem. Spora tehnika koja zahteva preciznost i strplivost.
Suva igla -  grafička tehnika duboke štampe, dobijena mehaničkim metodom direktnog graviranja u metalnu ploču, karakteristična po baršunastim linijama
Monotipija – može se napraviti samo jedan otisak, zbog toga je na granici prigvatanja u grafičke tehnike
Sito štampa – tehnika propusne štampe sa matricom od svile na različitim materijalima.
Linogravura-grafička tehnika pri kojoj se koristi igla za iscrtavanje po ploči od linoleuma.
Fotolitografija-grafička tehnika koja koristi elemente fotografije i litografije. 
Hektografija-grafička tehnika pri kojoj se koristi želatin u posebnom ramu, na koji se nanose pripremljena mastila i potom otiskuju. Graphic art is an artwork made by hand, mechanical and chemical processes transporting imprint from stencil onto paper. 

Woodcut-a graphic art technique of high print where wood is used as a stencil in which a desired composition is created and then colour covers the highest areas. European woodcut is closer to drawing and Japanese to painting.
Linocut-a graphic art technique of high print where linoleum is used a stencil and then highest areas are covered by colour. This is a fragile technique so its harder to create multiple imprints.
Chalcography-a graphic art technique of high print where zinc or copper plate is engraved by a needle and colour is applied on the engravings. It's characteristics are clear lines.
Etching-chemical graphic art technique of high print where bitumen resistant to acid is applied on clean matte plate and then a thin needle is used for creating a drawing. A plate is then placed in nitric acid solution, after a while the protective layer is removed, the plate washed and ready for printing.
Lithography-a graphic art technique of flat print from a stone plate on which the drawing is applied, plate is mordated by gum arabic and nitric acid and print is based on the principles of adhesion between oil and colour.
Aquatint-a graphic art technique of high imprint where metal plate is used as a stencil, polished and resin dust is applied (asphalt and camphor), it's exposed to melting than parts of acid. It gives a rich tone gradation.
Mezzotint-a graphic technique of high print, stencil is build mechanically. Slow technique that required precision and patience.
Drypoint-a graphic art technique of high print, achieved with mechanical method of directly engraving into the metal point, its characteristic are velvety lines.
Monotyping-it can create only one imprint, that's why it's on the edge of being accepted into graphic art techniques.
Screen printing-technique of permeable printing with a matrix made of silk on different materials.
Linocutting-a graphic art technique in which a needle is used for creating images on a linoleum plate.
Photolithography-graphic art technique that combines elements of photography and lithography.
Hectograph-a graphic art technique in which gelatin pad puled on a metal frame is used for duplicating the image prepared with special inks. Нема коментара