Pozivamo Vas na prvu izložbu Imaginacije u okviru projekta Umetnost na papiru

We invite you on the first exibition Imagination as a part of the project Art on paperIMAGINACIJE NA PAPIRU
- Prva izložba radova učesnika projekta Umetnost na papiru -

IMAGINATIONS ON PAPER

  
Pronalazak papira smatra se jednim od pokazatelja početka novog veka. Daleka je istorija nastanka papira, a dolazi nam sa Istoka, dalekog Istoka, tačnije Kine. Kako je papir materijal na kome se ocrtava svaki trag, izrazit je karakter neposrednosti što ga čini jedinstvenim i nepogrešivim. Ako bismo umetnost gledali kroz umeće, a papir kroz materijal na kome se umeće realizuje u jedinstvenom likovnom izrazu onda ova autorska izložba predstavlja trenutak susreta umetnika i materijala, kroz izrazitu sposobnost stvaranja novih celina koju pruža imaginacija. Imaginativno mišljenje predstavlja osnov umetničke stavralačke energije, trenutak kada se pojmovi obogaćuju  novim sadržajima, a stvaralački identitet upotpunjava upravo te sadržaje. Iako naučno postoji više vrsta imaginacije tematski ova izložba bavi se likovnim sadržajima stvaralačke i fantastične imaginacije. Sabirajući saznanja i utiske možemo da zaključimo da se prva izložba u okviru projekta „Umetnost na papiru“ bavi trenucima susreta, fokusirajući se na susret papira i umetnika, pojedinačne stvaralčke energije, autentičnosti u imaginaciji, koji čine predstavljačku celinu težeći da pozovu publiku na susret sa umetnošću, savremenom umetnošću. Kako novo vreme nosi nove ljude, tako savremena umetnost prati savremene konotacije. 

Discovery of paper is thought to be one of the indicators of new age. Ancient history of paper cames to us from the Far East, China. As paper is the material that shows every brush stroke, it has a distinctive character of directness which makes it unique and impeccability. If we look at as a skill and at paper as a material which showcases that skill in unique art expression than this curated exhibition represents a moment of chance meeting of artists and material through explicit ability to create of new entirety of imagination. Imagination represents a base of creativity, the moment when idea is enriched with new contents and identity complements that content. Although in science there are multiple types of imagination concept of this exhibition is creativity and fantasy. Summing up knowledge and impressions we can conclude that this first exhibition of the project Art on paper is exploring moments focusing on chance meeting paper and artists, individual creativity, authentic in imagination, which makes representative entirety trend to public and call for a meeting with art, contemporary art. New time makes new people and contemporary art follows that connotation.
Biljana JotićSvaka izložba u okviru projekta ‘'Umetnost na papiru'' predstavlja jasan deo celine, ali je i svet za sebe. Prva u nizu, Imaginacije na papiru na svojevrstan način testira papir kao medijum i njegovu ulogu prozora u svet umetnikove mašte. Bez imaginacije nema kreacije, a krajnja kreacija ili gotovo umetničko delo opet jeste nešto što nas podstiče na ponovno razmišljanje i kreiranje. Kao što je i svaka izložba deo veće celine, tako i svaki umetnik za sebe predstavlja vitalan činilac celokupne izložbe. Papir je ovde samo izražajno sredstvo, prava suština imaginacije leži u načinu na koji umetnik koristi datu formu i uobličava svoj rad u okviru zadatih kriterijuma (dimenzije papira). Imaginacije na papiru  su protkane igrom boja i oblika, kao i isprobavanjem različitih formi i likovnih izraza. Bilo da se radi o figuraciji ili apstrakciji, jarkim bojama ili jednostavnom crtežu, jak i individualan likovni izraz je nešto što je svojstveno za sve učesnike projekta. Pažljivom kustoskom selekcijom radovi su spojeni u neraskidivu celinu koja predstavlja savremeno srpsko stvaralaštvo u svom nastanku, u trenutku u kome se nalazimo, što i daje jedinstvenost celokupnom projektu.

Each exhibition in the project Art on paper represents a clear part of entirety, but is in the same time a entitety for itself. The first in the row, Imaginations on paper is in a way testing paper as a medium and its role of a portal into the world of artist's imagination. Without imagination there is no creation and ultimate creation, in this case a finished art piece, is something that calls for rethinking and new creation. As every exhibition is a part of bigger entirety, every artist is a vital part of the whole exhibition. Here, paper is only a medium, the essence lies in the way in which artists uses a given form and shapes its work while following certain criteria (dimensions of the paper). Imaginations on paper are interwoven with a play of colours and shape, as well as experimenting with different forms and art expressions. Whether it's figuration of abstraction, bright colours or simple drawing, strong individual expression is something that is characteristic for all artists taking part in this project. By careful selection works are combined in inextricable entirety that is a representation of contemporary Serbian art in its making, in this moment in time, which represtents an unique approach of this project. 


Jelena Milosavljević


Нема коментара