Pozivamo Vas na izložbu savremenog realizma grupe St.ArtIzložba „Hominis“ treći pu za redom okuplja umetnike realiste Jelenu Vićentić, Petra Mošića, Predraga Đukića i Ivana Milenkovića. Specifičnosti grupe St. Art počinju od samog naziva grupe i dvostrukog značenja Sent Art ili Start, nastavljaju se na dvostrukosti činjenice da se kao savremeni stvaraoci okupljaju u jendom pravcu što nije svojstveno savremenom stvaralštvu.
Prateći ovu nit nastvalja se preispitivanje samog pojma realizam, odnosno svojim likovnim stvaralaštvom ovi umetnici preispituju značenje realnog, u trenutku stvaranja, likovnog izražavanja jer svaki od ovih umetnika ima sebi svojstven realni izraz. Od prve izložbe i predstavljanja svojstvenih realizama, preko druge izložbe i reminiscencija do ove, treće u okviru koje se okreću čoveku, pojmu realnog u odnosu na čoveka, realne uloge čoveka u savremenom stvaralaštvu i uopšte u društvu.
U traženju odgovora na navedena pitanja otkriva se angažovani karakter njihove umetnosti kao i kreiranje likovnih realizama od naturalizma, preko fantastičnog realizma do brutalnog realizma. Pozivajući posmatrača da doživi svaki umetnički rad pojedinačno i da se u svakom trenutku razmisli o pomenutim pitanjima, svakoj izložbi grupe Start daje interaktivan odnos.
Biljana Jotić


Exhibition „Hominis“ is for the third time gathering realist artists Jelena Vićentić, Petar Mošić, Predrag Đukić and Ivan Milenković. Specificity of the St. Art group begins with the name of the group, which has a double meaning, Saint Art or Start, and continues with duality of the fact that contemporary artists are gathered in one frame, something that's not a characteristic of contemporary art.
Following this line continues the reconsideration of the subject of realism itself, with their art expression these artists question the meaning of real, in the moment of creation, art expression because each of the artists has its own characteristic art expression. From the first exhibition and presenting unique realisms, over the second exhibition and reminiscing to the third one that is directed at humans, at the notion of real facing the human, the real role of humans in contemporary art, or society.
Through searching for the answer for given questions we discover engaged character of their art as well as creating art realism from naturalism, from fantastic realism to brutal realism. Inviting the observer to experience every piece of art individually and to think about mentioned questions in any given time, gives every exhibition by group Start an interactive approach.


Biljana Jotić


Нема коментара